Vedtekter (endret 27.02.2023)

Vedtekter for Sandar Historielag

Endret: 27.02.2023

 • 1:
  Sandar Historielag, Sandefjord, vil verne om våre kulturminner og arbeide for å styrke den historiske interesse i vår kommune.
 • 2:
  Laget vil søke å løse disse oppgavene ved:
 1. a) å hegne om natur- og kulturminner og gjøre dem kjent,
  b) å samle inn tradisjonsmateriale og annet kildestoff som kan belyse kommunens og distriktets historie og gjøre dette kjent.
  c) å arrangere eller støtte tilstelninger av historisk karakter.
 • 3:
  Laget vil samarbeide med skoler og andre institusjoner og foreninger med kulturhistorisk siktemål.
 • 4:
  Laget skal ha et styre på 5 medlemmer.
  Årsmøte holdes hvert år i februar måned. Styret legger fram for årsmøtet årsmelding og regnskap. Saker som lagets medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være levert styret minst tre uker før årsmøtet.

Årsmøtet velger:

 • leder for ett år ved særskilt valg. Leder blir også styremedlem i styret i Husmannsplassen Øvre Myra.
 • fire styremedlemmer for to år. To styremedlemmer går ut hvert år, første gang etter loddtrekning. Det velges minst to varamedlemmer for ett år om gangen, i valgt rekkefølge.
 • revisor for to år.
 • en representant til styret for Husmannsplassen Øvre Myra og tre medlemmer i vedlikeholdsgruppa og tre i tilsynsgruppa for Husmannplassen Øvre Myra for ett år om gangen.
 • Valgkomité med tre medlemmer velges for tre år om gangen. Ett medlem går ut hvert år.

Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte når lederen, styrets flertall eller 1/10 av medlemmene krever det. På dette møtet kan bare behandles saker oppført på innkallingen. 

 • 5:
 • Lederen kaller inn til styremøter. Innen sin midte velger styret nestleder, sekretær, informasjonsansvarlig og kasserer. Styret behandler løpende lagssaker og saker som medlemmene ønsker skal bli tatt opp. Styret kan, om det finner det ønskelig, opprette spesielle utvalg, komitéer og verv.

 

 • 6:
  Styret legger til rette for og innkaller til medlemsmøte / åpent møte når det finner det ønskelig eller nødvendig. Saker som ønskes behandlet på medlemsmøte, må være innkommet til styret minst to uker på forhånd. Sakene avgjøres med vanlig flertall.

 

 • 7:
  I tilfelle Sandar Historielag, Sandefjord, blir oppløst, søkes faste eiendommer omgjort til stiftelser. Øvrig kapital eller midler overføres stiftelsene.

 

 • 8:
  Forandring i vedtektene krever 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.